top of page

Фландрэ щ1ыналъэм 

 

Фландрэ щ1ыналъэм зэфэзэщэу 

къогъагъэ 1ущхьэ гъатхэ къэс. 

Ди кхъащхьэм къыгъэщхьэхук1ауэ 

Уэгунэм и бзэбзэрабзэ нос, 

Топауэм и даущ ежьууэ. 

 

Дызэраук1рэ куэд тек1акъым: 

Дыгъэ къуэхьагъуэм еблэгъауэ 

Дызауэу, даук1ащ; аращи, 

Ди хьэдэр Фландрэ губгъуэм щ1элъщ. 

 

Фэ фичэзущ: къыт1эпыхуауэ 

Уэздыгъэ башыр лъагэу фы1ати 

Ди хьэдэм фемыпц1ыж. Амыхъук1э 

А 1ущхьэр ди п1эщхьагъуу щытми, 

Тыншып1э къытхуэхъункъым ар, 

Фландрэ щ1ыналъэм деж ди кхъащхьэр. 

 

Translated to Kabardian (Circassian) by Murat Temir

bottom of page