top of page

E i puoth Flander

E i puoth Flander, mafua mag poppi kutho
E kind musalape, rek e wi rek
Ma nyiso korwa, kendo e i polo
Winy mag lark, gi chir pod wer, ka gi fuyo
Ne tek winjo e piny e kind ywak mag bunde

Wan e joma osetho, ndalo machuok ma osekalo
Ne wadak, ne wawinjo kogwen, ne waneno rieny podho chieng'
Ne wahero kendo noherwa, kendo sani wanindo
E i puoth Flander

Kaw ywaruok wa gi jasigu
Wadirore iri ka wawuok e lwedo marem
Ka iketho yie wa wan joma tho
Ok wa bi nindo, kata kamano mafua mag poppi dongo
E i puoth Flander

Translated by Dalmas Okoth

bottom of page