top of page

Фландрин кого нырвлä лошты

Фландрин кого нырвлä лошты
Якшар макы кушкеш рошток.
Шукы хрестӹ – тидӹ мä
Вырсеш ямынна цилäн.

Кеквлä мырат пӹлвлä лошты.

Мä коленнä. А тенгечӹ
Яратеннä. Анжен кечӹ.
Кӹзӹт мä киэнä тиштӹ –
Фландрин кого нырвлä лошты.

Тӹньӹн жепет шон кредäлäш,
Кидӹшкет пичäлӹм нäлäш.
Мäмнäн кид гӹц. Вуйым кÿш!
Ӹлет тӹньӹ - ак кел лÿдäш!
Ӹнян ли! Пеледеш макы.
Курым мыч амалаш ак ли
Фландрин кого нырвлä лошты.

Перевела на горномарийский язык Татьяна Иванова.

bottom of page