top of page

Фландрия чазыларында

Изерістіре турған кресттер арали
Фландрия чазыларында мактар алчасча.
Ах чарых сымзырығын абытхан чіли,
Тигірде торғайлар öтіг тапсасча.
Че аартын чаа тазылазы истілче сали…

Піс – öлігбіс. Че ÿр ниместе ле
Піс тее öкерсінгебіс кÿн кірізіне.
Чÿреебіс хайнаан хыныс одында.
Амды чатчабыс Фландрия хойнында.

Арғыстар, читті сірернің теезіңер
Хатығ харбаста сÿрерге ыырчыны.
Пір дее чалтанмин, пöзік кöдіріңер
Майыххан хол тÿзірген чаламаны.
Че öліглерге турыстыра кÿреспезеңер,
Чатханыбыс нымзах полбас хачан даа
Мак торғылығ Фландрия чазыларында.

Translated to Khakas by Maria Çertykova (Abakan, Siberia)

bottom of page