Кэ Фландрия пэ фэлды

Кэ Фландрия пэ фэлдыцы
барьёна лолэ макицы —
тэл трушыла, тэл амарэ,
набут шундлэ чириклорэ,
карэдыня — на дакицы.

Сыр самас наґара джидэ,
Кхамэскэ самас камадэ,
Камлэ, тэрдэ, тэ дыкх — пэнэ
Кэ Фландрия пэ фэлдыцы.

Амэ сам туса парудэ,
Ко марибэ сам плэскирдэ!
Амари яг тэ зор ракхнэ,
Сыр тутыр мурш фэдыр нанэ:
Амэ сутэ, кай макицы,
кэ Фландрия пэ фэлдыцы.

  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter