top of page

Flandriýaniň meýdanlarynda

Flandriýaniň meýdanlarynda gyzyl güller gülleýärler.
Atanaklaryň arasynda, hatar-hatarlar.
Olar biziň ýatan ýerimiziň belligidir.
Torgaýlar edermenli aýdym saýrap,
Ýarag atyşygyň üstünde sähel eşidilýärler.

Biz wepat bolanlar!
Az wagt öňräk ýaşapdyk, öldik,
Günüň batanyny gördik,
Söýipdik, söýilipdik.
Indi bolsa Flandriýanyň meýdanlarynda ýatyrys.

Duşmanymyz bilen söweşimizi dowam ediň:
Gowşaýan elerimiz bilen size biz otly kesewimizi geçirýäris;
Ol siziňki bolsun belentlikde saklamak!
Eger ölýänleriň ynamyndan ýüz öwürseňiz, biz ýatyp bilmeris,
Flandriýanyň meýdanynda
Gyzyl güller güllesede!

Translated to Turkmen by Gochmurat Gutlyev and Dоvlet Amanov

bottom of page